2017-01-24


Användarvillkor för Triggerbee

Allmänt

Dessa abonnemangsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan Triggerbee AB, nedan kallad Leverantör, och Kund avseende Tjänsten Triggerbee (nedan Tjänsten).

Leverantören tillhandahåller Tjänsten för att mäta webbtrafik på Kundens webbplats. För att detta ska fungera skall Kunden placera ett script (ett stycke programkod, nedan Scriptet) som tillhandahålles av Leverantören i samband med beställning av Tjänsten.

Leverantör förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänsten. Abonnemang får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Leverantör.

Abonnemangstid

Avtal skall anses ha träffats när beställning från Kund mottagits av Leverantören och Leverantören tillhandahållit Scriptet till Kunden varvid abonnemangstiden börjar löpa.

Abonnemangets löptid avtalas vid beställning. Vid abonnemangstidens slut förlängs avtalet automatiskt med avtalat löptid, om Kund ej inkommer med uppsägning. Uppsägning skall göras via brev eller epost och vara Leverantör tillhanda senast 7 dagar innan avtalstiden löper ut.

Avslut

Om Kunden önskar avsluta avtalet skall Kunden:

1) Ta bort Scriptet från webbplatsen

2) Meddela Leverantören skriftligt om uppsägningen och invänta bekräftelse på uppsägningen ifrån Leverantören.

Att inte betala faktura inte är skäl nog för att avsluta Avtalet.

Kunden är införstått i att undanlåtenhet i att ta bort Scriptet från webbplatsen leder till att Tjänsten fortfarande används och belastas. Om betalning inte erhållits av Kunden och Scriptet samtidigt inte tagits bort från webbplatsen kan Leverantören tvingas till drastiska åtgärder för att få Kunden att följa Avtalet och ta bort Scriptet. Sådana åtgärder bedöms från fall till fall.

Avtalet upphör omedelbart, utan avisering, för de fall då Kunden bryter mot villkoren i detta avtal, eller om Leverantören tar bort Scriptet från sin webbsida som krävs för att Tjänsten ska fungera.

Kunden har endast rätt till återbetalning av redan erlagda avgifter för de fall då Leverantören säger upp Tjänsten.

Vid Avtalets upphörande kommer all historisk data raderas och inte längre vara tillgänglig via Tjänsten.

Kundens åtaganden

Kund får inte låta flera användare än de som avtalats använda Tjänsten.

Kund skall meddela Leverantör vid ändring av faktureringsadress.

Kunden måste meddela Leverantören vid otillåten användning av Kundens kontouppgifter.

Kunden ansvarar för att följa personuppgiftslagen (PUL 1998:204) och vid behov inhämta tillstånd av besökaren / användaren för lagring av ev. personuppgifter hos/genom Leverantören.

Abonnemangsavgifter

Betalning erläggs till Leverantör i form av Leverantörs vid var tid gällande abonnemangsavgift. Betalning sker i förskott mot faktura och skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum. Kund skall omgående meddela Leverantör om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 10 dagar från fakturans utskriftsdatum förfaller Kundens rätt till sådan invändning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

Avstängning av abonnemang

Leverantör äger rätt att stänga av anslutningen om Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid. Leverantör har även rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet, om Kunden utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt.

Otillbörligt sätt inkluderar att använda Tjänsten:

  • Att spåra objekt som är inbäddade i externa / tredjeparts webbplatser (annonser, widgets etc…)
  • På varumärkessnyltande sajter/domäner (”typo-squatting”)
  • På sajter som enligt Leverantörens bedömning kan karaktiseras som "spammiga"
  • På sajter som innehåller virus, trojaner, eller annat skadligt material
  • Att låta fler användare än de som avtalats använda Tjänsten
  • Att inte efterfölja gällande lagstiftning, t.ex. Personuppgiftslagen och Cookie-direktivet

Leverantörens ansvar

Leverantör ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Leverantörs kontroll. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. Leverantör är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess konstroll ex; olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar Leverantörs personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

Tjänsten kan innehålla länkar till externa sajter. Leverantören är inte ansvarig för eller har någon kontroll av sådana sajter. Informationen på sajten eller tillgänglig via hypertextlänk från sajten är tillgänglig helt utan Leverantörens ansvar. Leverantören avsäger sig allt ansvar i relation till sådan information.

Leverantören garanterar inte oavbruten tillgång till Tjänsten eller garanterar en viss prestanda på Tjänsten. Access till Tjänsten kan avbrytas och försenas av olika anledningar.

Leverantören lämnar inga garantier för eller försäkringar kring giltigheten i innehållet som presenteras av Tjänsten.

Vid eventuell skada som fel i Tjänsten, fel i instruktion eller hjälptext, avbrott i Tjänsten eller Force majeure kan Leverantören ej hållas ansvarig eller betalningsskyldig. Leverantör betalar maximalt tillbaka erlagd avgift för innevarande avtalsperiod, detta endast när Leverantören kan hållas direkt ansvarig för skadan.

Trafikvolym

Användandet av Tjänsten är begränsat till den avtalade omfattningen på sidvisningar per månad. Om det faktiska antalet sidvisningar överstiger det avtalade antalet skall Leverantören först informera Kunden om detta och om överträdelsen upprepas skall Kunden erlägga ersättning för skillnaden enligt den av Leverantören tillhandahållna prislista. Om antalet sidvisningar kraftigt överskrider det avtalade antalet sidvisningar har Leverantören rätt att säga upp Tjänsten.

Personliga uppgifter (PUL)

Kunden medger rätt för Leverantören att lagra uppgifter gällande Kundens webbtrafik på Leverantörens egna samt underleverantörers servrar. Uppgifter som lagras är bl.a. IP-nummer, detaljer om besökarens dator/enhet och uppgifter såsom namn och e-post och annan insamlad data ifrån besökarna.

Genom sin roll som leverantör åt Kunden kan Leverantören behöva lagra och bearbeta personliga uppgifter. Leverantören gör detta på uppdrag av Kunden. Kunden ansvarar själv för att Kundens användning av tjänsten och lagring av personliga uppgifter därigenom inte strider med gällande lagar såsom Personuppgiftslagen (1998:204)  eller cookie-direktivet.

Imateriella Rättigheter

Kunden åtar sig att inte medverka till att kopiera Tjänstens koncept, programkod, grafik (”Reverse Engineering”) eller på annat sätt göra intrång på Leverantörens immateriella rättigheter genom att bryta mot Copyright lagen (1960:729), eller andra applicerbara lagar.

Referens

Kunden medger rätt till Leverantören att omnämna Kundens firmanamn och logotyp i Leverantörens referenslistor.