Allmänna tjänstevillkor

2018-05-06


Allmänt

Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Triggerbee AB, nedan kallad Triggerbee, och Kund avseende Tjänsten som Triggerbee tillhandahåller (nedan Tjänsten).

Triggerbee tillhandahåller Tjänsten för att bl.a. lyssna och mäta webbtrafik på Kundens webbplats, koppla ihop olika tjänster såsom CRM och e-postmarknadsföringsverktyg, samt rikta budskap på webbplatsen. För att detta ska fungera skall Kunden placera ett script (ett stycke programkod, nedan Scriptet) som tillhandahålles av Triggerbee i samband med beställning av Tjänsten.

Triggerbee förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänsten. Abonnemang får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Triggerbee.

Abonnemangstid

Avtal skall anses ha träffats när beställning från Kund mottagits av Triggerbee och Triggerbee levererat Scriptet till Kunden varvid abonnemangstiden börjar löpa.

Abonnemangets löptid avtalas vid beställning. Vid abonnemangstidens slut förlängs avtalet automatiskt med avtalat löptid, om Kund ej inkommer med uppsägning. Uppsägning skall göras via brev eller epost och vara Triggerbee tillhanda senast 7 dagar innan avtalstiden löper ut.

Avslut

Utan att det påverkar eventuella andra rättigheter eller rättsmedel som parterna kan ha, kan endera parten säga upp avtalet utan ansvar gentemot den andra parten och omedelbart med skriftligt meddelande om den andra parten

(a) underlåter att betala eventuellt belopp enligt avtalet på förfallodagen för betalning och beloppet är fortfarande obetald 30 dagar efter att ha anmälts skriftligen för att göra sådan betalning,

  1. a) väsentligt bryter mot avtalet och överträdelsen är omöjligt att avhjälpa
  2. b) väsentligt bryter mot avtalet och överträdelsen är möjlig att avhjälpa och underlåtit att avhjälpa denna överträdelse inom 14 dagar efter att ha mottagit skriftligt meddelande om sådant brott, eller

(c) förklaras i konkurs, är insolvent, är upplöst eller på annat sätt upphör att bedriva verksamhet.

Vid avslut skall kunden:

1) Ta bort Scriptet från webbplatsen

2) Meddela Triggerbee skriftligt om uppsägningen och invänta bekräftelse på uppsägningen ifrån Triggerbee.

Att inte betala faktura är inte skäl nog för att avsluta Avtalet.

Kunden är införstådd i att underlåtenhet i att ta bort Scriptet från webbplatsen leder till att Tjänsten fortfarande används och belastas. Avtalet upphör omedelbart, utan avisering, för de fall då Kunden bryter mot villkoren i detta avtal.

Kundens åtaganden

Kund får inte låta flera användare än de som avtalats använda Tjänsten.

Kund skall meddela Triggerbee vid ändring av faktureringsadress.

Kunden måste meddela Triggerbee vid kännedom om otillåten användning av Kundens konto.

Kunden ansvarar för att följa vid tid gällande personuppgiftslagstiftning och korrekt och tydligt informera, samt vid behov inhämta samtycke från, besökaren / användaren om behandling och lagring av ev. personuppgifter hos/genom Triggerbee.

Otillbörligt sätt inkluderar att använda Tjänsten:

Att spåra objekt som är inbäddade i externa / tredjeparts webbplatser (annonser, widgets etc…)

  • På varumärkessnyltande sajter/domäner (”typo-squatting”)
  • På sajter som enligt Triggerbees bedömning kan karaktäriseras som ”spammiga”
  • På sajter som innehåller virus, trojaner, eller annat skadligt material
  • Att låta fler användare än de som avtalats använda Tjänsten
  • Att insamla vad som karaktäriseras som känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen samt GDPR, exempelvis personuppgifter av medicinsk, sexuell, politiskt karaktär och/eller personuppgifter om barn.
  • Att inte efterfölja gällande lagstiftning, t.ex. GDPR, Dataskyddsförordningen och Integritets- och kommunikationsförordningen.

Abonnemangsavgifter

Betalning erläggs till Triggerbee i form av Triggerbees vid var tid gällande abonnemangsavgift. Om betalning sker mot faktura, sker den i förskott och betalning skall erläggas senast 20 dagar efter fakturans utställningsdatum.

Kund skall omgående meddela Triggerbee om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 10 dagar från fakturans utskriftsdatum förfaller Kundens rätt till sådan invändning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen, därtill lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

Avstängning av abonnemang

Triggerbee äger rätt att stänga av anslutningen om Kunden trots påminnelse inte betalat fakturan inom angiven tid. Triggerbee har även rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet, om Kunden utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt.

Triggerbees ansvar

Triggerbee ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Triggerbees kontroll. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet.

Triggerbee är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess kontroll ex; olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar Triggerbees personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

Tjänsten kan innehålla länkar till externa sajter. Triggerbee är inte ansvarig för eller har någon kontroll av sådana sajter. Informationen på sajten eller tillgänglig via hypertextlänk från sajten är tillgänglig helt utan Triggerbees ansvar. Triggerbee avsäger sig allt ansvar i relation till sådan information.

Triggerbee garanterar inte oavbruten tillgång till Tjänsten eller garanterar en viss prestanda på Tjänsten. Access till Tjänsten kan avbrytas och försenas av olika anledningar.

Triggerbee lämnar inga garantier för eller försäkringar kring giltigheten i innehållet som presenteras av Tjänsten.

Vid eventuell skada som fel i Tjänsten, fel i instruktion eller hjälptext, avbrott i Tjänsten eller Force majeure kan Triggerbee ej hållas ansvarig eller betalningsskyldig. Triggerbee betalar maximalt tillbaka erlagd avgift för innevarande avtalsperiod, detta endast när Triggerbee kan hållas direkt ansvarig för skadan.

Volym

Användandet av Tjänsten är begränsat till en avtalad omfattning av t.ex. sidvisningar och kontakter.

Om den nyttjade volymen överstiger den avtalade skall Triggerbee först informera Kunden om detta och om överträdelsen upprepas skall Kunden erlägga ersättning för skillnaden enligt den av Triggerbee tillhandahållna prislista.

Om Kunden betalar för Tjänsten genom online betalning / betalkort så debiteras motsvarande belopp vid nästkommande period med automatik.

Om antalet sidvisningar kraftigt överskrider det avtalade antalet sidvisningar har Triggerbee rätt att säga upp Tjänsten.

Personuppgifter

Genom sin roll som leverantör åt Kunden kan Triggerbee behöva lagra och bearbeta personliga uppgifter. Triggerbee gör detta på uppdrag av Kunden som i rollen som personuppgiftsbiträde.

Kunden ansvarar själv för att Kundens användning av tjänsten och lagring av personliga uppgifter därigenom inte strider med vid var tid gällande lagar såsom personuppgiftslagen (1998:2004) dataskyddsförordningen (GDPR) eller Integritets och kommunikations förordningen (ePR).

Se även Bilaga “Databehandlingsavtal” / “Personuppgiftsbiträdesavtal”.

Imateriella Rättigheter

Kunden åtar sig att inte medverka till att kopiera Tjänstens koncept, programkod, grafik (”Reverse Engineering”) eller på annat sätt göra intrång på Triggerbees immateriella rättigheter genom att bryta mot Copyright lagen (1960:729), eller andra applicerbara lagar.

Referens

Kunden medger rätt till Triggerbee att omnämna Kundens firmanamn och logotyp i Triggerbees referenslistor om inte annat avtalats i kundavtalet.